Menu Zavřeno

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je obec povinna zveřejňovat některé informace.

Informace jsou zobrazeny podle standardu ISVS z roku 2001, částka 7.

1. oficiální název Obec Mezholezy
2. důvod a způsob založení Obec Mezholezy (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3. organizační struktura Zastupitelstvo a výbory
4. kontaktní spojení Obec Mezholezy
Mezholezy 57
345 06, pošta Kdyně
tel.: +420 379 797 010
e-mail: ou@mezholezy.cz
5. případné platby můžete poukázat 0762076319/0800 Česká spořitelna
6. 00573311
7. DIČ Obec není plátcem DPH
8. rozpočet v tomto a předchozím roce Rozpočet na rok 2021:
• příjmy: 4 825 000 Kč
• výdaje: 6 164 000 Kč
Rozpočet na rok 2022:
• příjmy: 4 057 600 Kč
• výdaje: 6 164 000 Kč
9. žádosti o informace O informace může žádat každá fyzická i právnická osoba následujícími způsoby:
Ústně:
• osobně na obecním úřadě v Mezholezích
• telefonicky na tel.č. +420 379 797 010
Písemně:
• na adrese obecního úřadu v Mezholezích
• elektronickou poštou na ou@mezholezy.cz
10. příjem žádostí a dalších podání Pokud je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Z podání písemné žádosti musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne obecní úřad o odmítnutí žádosti.V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí obecní úřad do tří dnů žadateli.
Požadovanou informaci poskytne obecní úřad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
11. opravné prostředky Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu.
O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. Jde-li o informace týkající se přenesené působnosti obce, o odvolání rozhoduje krajský úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).
12. formuláře Všechny potřebné formuláře na OÚ
13. návody pro řešení nejrůznějších životních situací Projednání na OÚ
14. nejdůležitější předpisy • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
• zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
• zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
15. sazebník úhrad za poskytování informací  
16. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
17. seznam organizací • Místní knihovna Mezholezy
• SDH Mezholezy